Nota toekomstvisie 2022 Johanneskerk
"De Johanneskerk een vitale gemeente"
Het beleidsplan 2019-2023 is het resultaat van intensieve beraadslagingen van een werkgroep die door de kerkenraad is ingesteld. Het is een plan dat richting wil bieden voor de komende vijf jaar. In het besef, dat we in de kerk leven uit vertrouwen, in het besef dat we niet alles kunnen plannen of vooruit weten, dat we niet weten wat de toekomst ons brengt. Maar toch proberen we in dit plan allereerst te beschrijven waar de Johanneskerk voor wil staan, in welkecontext wij ons bevinden, wat de uitdagingen zijn en vervolgens waaronze focus voor de komende jaren zou kunnen liggen en welke speerpunten we daarin kiezen.

Uitgangspunt is hierbij, dat we een vitale geloofsgemeenschap willen zijn. Daar verstaan wij onder: een plek waar mensen kunnen groeien in de relatie met God, de relatie met de samenleving en de onderlinge relaties binnen de eigen geloofsgemeenschap. In het beleidsplan komende de volgende onderwerpen aan de orde:
 • Identiteit: wie zijn wij?
 • Wat is onze context?
 • Liturgie en Eredienst
 • Pastoraat, de zorg voor elkaar
 • Rol van de predikant
 • Diaconaat - dienen
 • Ontmoeten en Verdiepen
 • Samenwerking met andere geloofsgemeenschappen
 • Zichtbaarheid in het dorp
 • Organisatie, bemensing en Financien
 • Speerpunten.

Klik hier om het beleidsplan verder te lezen
terug